top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

A jelen ÁSZF alkalmazójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: InfuBar Esztétikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely (postacím): 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 5. 1. emelet 3

Cégjegyzékszám: 01-09-357319 

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 27923791-1-41

Számlavezető bank és bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.; 11712004-22469645

E-mail cím: info@infubar.com

 

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: Web-Server.hu

Cím: 4001 Debrecen, Pf. 526.

Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@we-server.hu

Telefonszám: 0652541346

 

1. Az www.infubar.com címen elérhető honlap célja, hogy azon az azt üzemeltető Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Ügyfél vagy Páciens) (a továbbiakban együttesen: Felek) egymás egyidejű, fizikai jelenléte nélkül kössenek a honlapon megjelölt Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződést.

2. A Szolgáltató valamint az egyedi szolgáltatási szerződésben vagy egyéb szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett szolgáltatást igénybe vevő Páciens között létrejött valamennyi szerződésre - a Felek írásban létrejött, ellenkező tartalmú egyedi szerződése hiányában – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók. 

3. Az ÁSZF rögzítésre kerültek a jogügyletekben érintett Felek (az Infubar Kft. és a Páciens) lényeges jogait és kötelezettségeit. 

4. Szolgáltató: az InfuBar Esztétikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 5. 1. emelet 3., adószám:27923791-1-41).

5. Páciens: az egyedi szolgáltatási szerződésben megnevezett páciens, illetve egyedi írásbeli szolgáltatási szerződés hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.

6. Ezen jogügyletekben egyébiránt – ide értve az ÁSZF által nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdéseket is – a mindenkor hatályos magyar és a közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogszabályi előírások irányadóak. 

II. AZ INFUBAR KFT. SZOLGÁLTATÁSAINAK PONTOS MEGNEVEZÉSE

 

Az Infubar Kft. főtevékenysége egyéb humán-egészségügyi ellátás (vitamin infúziós terápia). 

Az Infubar Kft. által nyújtott szolgáltatások a következők:

 1. Vitamin-infúzió terápia,

 2. Esztétikai kezelések,

 3. Plasztikai beavatkozással összefüggő, a beavatkozást megelőző szakorvosi konzultációk, illetve műtétet követő konzultációk és kontrollvizsgálatok,

 4. Kozmetikai kezelések: az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. Elektromos kezelések, szőrtelenítés.

Az Infubar Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben további információk az Infubar Kft. hivatalos internetes oldalán (www.infubar.com) érhetőek el.

III. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE 

 

Az Infubar Kft. egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele 

a) személyes megjelenés útján illetőleg 

b) ún. távkonzultáció keretén belül történhet. 

Az Infubar Kft. valamennyi esetben önkéntes alapon, a Páciens önkéntes elhatározásán alapszik. 

A Páciens a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó akaratnyilvánítását, valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek tudomásulvételét a jogviszony létrejöttét megelőzően elé tárt dokumentumok, mint például az Infubar Kft. rendelőjében tett első látogatás alkalmával kitöltendő Beleegyező nyilatkozat aláírásával, valamint a szolgáltatás igénybevételével megerősíti. 

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételét képezi az, hogy a Páciens az egészségügyi szolgáltatások első alkalommal történő igénybevételét megelőzően az Infubar Kft. hivatalos internetes oldalán (www.infubar.com) az első online időpontfoglalással egyidejűleg regisztráljon, az alábbi személyes adatok megadásával:

 • név:

 • e-mail cím

 • jelszó (kétszer szükséges megadni)

 • telefonszám

 • TAJ szám

 • lakcím (irányítószám, város, cím)

 • születési dátum.

 

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételét képezi továbbá, hogy a Páciens az Infubar Kft. rendelőjében történő első személyes megjelenése során kitöltse és aláírja az erre a célra rendszeresített Beleegyező nyilatkozatot amelyen a regisztráció során megadott személyes adatain túl az alábbi személyes adatokat kell feltüntetnie:

 • születési hely

 • anyja neve. 

 

A regisztrációval egyidejűleg a Páciens az Infubar Kft. online rendszerében saját internetes felhasználói fiókot kap, amelybe – a fiók aktiválását követően – a továbbiakban az e-mail címének és jelszavának megadásával van lehetősége belépni.

A regisztrációt követően az Infubar Kft. elektronikus levélben ún. aktiváló linket küld a Páciens által a regisztráció során megadott e-mail címre. A Páciens az aktiváló linkre történő kattintással tudja saját internetes felhasználói fiókját aktiválni.

A Páciensek az Infubar Kft. szolgáltatásainak igénybevételére 

 • az online felületen, vagy

 • az info@infubar.com e-mail címen keresztül, továbbá 

 • 0630 010 5900 telefonos elérhetőségen keresztül jelentkezhetnek be:

Az Infubar Kft. az online felületen leadott bejelentkezéseket munkaidőben (8 és 19 óra között) dolgozza fel, amelyről a foglalást követően 1 munkanapon belül, a sikeres feldolgozás után a megadott e-mail címre, e-mail üzenetben megerősítést küld a Páciensnek.

 A sikeres előjegyzést visszaigazoló e-mailben a Páciens részletes tájékoztatást kap a vizsgálatokról, árakról, a fizetés módjáról és egyéb részletekről. 

Az Infubar Kft. az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a szolgáltatás nyújtásának helyszínen fogadja. 

A Szolgáltató köteles az Ügyfelet a kezelések, beavatkozások menetéről, annak kockázatairól, az esetleges szövődményekről előzetesen tájékoztatni. 

A tájékoztatás megtörténtét az Ügyfél külön hozzájáruló nyilatkozat (Beleegyező Nyilatkozat) aláírásával igazolja. 

Az Infubar Kft. a Páciensek erre irányuló igénye esetén, online felületen keresztül ún. online  orvosi konzultációval kapcsolatos szolgáltatásokat (a továbbiakban: távkonzultáció)  is nyújt a Páciensek részére, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

A távkonzultáció azon Páciensek számára érhető el, akik valamely, a saját érdekkörükben felmerülő indokból (pl.: tartózkodási helyükre, fizikai állapotukra stb. tekintettel ) az Infubar Kft. által üzemeltetett rendelőben személyesen megjelenni nem tudnak.  

Az Infubar Kft. a Páciensek erre irányuló igénye esetén Skype rendszeren keresztül is szolgáltatásokat, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

 

IV. FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

Az Infubar Kft. kötelezettség vállal arra, hogy valamennyi Szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja.

Az Infubar Kft. kijelenti, hogy rendelkezik a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel. 

Az Infubar Kft. a tevékenysége folytatásához szükséges. az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások szakszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és személyi feltétellel, ide értve a szolgáltatások teljesítésébe bevont szakemberek megfelelő szakmai képesítésének meglétét, valamint a tevékenység folytatásához szükséges felelősségbiztosítás megszakításmentes fenntartását is.

A Szolgáltatás nyújtásának helye: 1065 Budapest VI. kerület  Bajcsy-Zsilinszky utca 5. 1. emelet 3. 

 

A Szolgáltatások helyszínét az Infubar Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni, azok tekintetében a Páciens esetleges kívánságait nem tudja és nem köteles figyelembe venni. 

Az Infubar Kft. jelen ÁSZF II. pontjában nevesített Szolgáltatásokat az egészségügyi személyzete és egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). 

A Páciensek tudomásul veszik és előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az Infubar Kft. az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésébe saját belátása szerint kiválasztott harmadik személyeket vonjon be, és ezen harmadik személyek szolgáltatásait ún. közvetített szolgáltatásként nyújtsa a Páciensek számára.

Az Infubar Kft. valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

Az Ügyfél köteles 

a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben az Infubar Kft. jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és az Infubar Kft. működési rendjét tiszteletben tartani.

a kezelés igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. a kezelés ellátásában az Infubar Kft.-vel, illetőleg a szolgáltatás nyújtása érdekében, a Szolgáltatóval közreműködő kezelő orvossal, illetve alkalmazottakkal együttműködni, így többek között: 

 • tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a megfelelő beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről;

 • tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról; 

 • tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról;

 • a Szolgáltatással kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani;

 • a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

 • Az Ügyfél köteles az Infubar Kft. által készített, a Szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, a Beleegyező nyilatkozatot illetve a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni.

V. SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA 

 

Az Infubar Kft. az Ügyfél vizsgálatát követően vagy a Szolgáltatás nyújtása során bármikor jogosult megtagadni a Szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha 

 • a vizsgálat eredménye vagy a kezelések során felismert tényekre és körülményekre tekintettel a kezelést vagy a beavatkozást az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni; 

 • a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik;

 • a konzultáció folyamán, vagy bármikor később a konzulens orvos vagy szakasszisztens véleménye alapján az Ügyfél a pszichés állapota okán a beavatkozásra, 

 • kezelésre nem alkalmas.

 • Az Infubar Kft. a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el.

 

Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

 • fizetési kötelezettségének a Páciens nem vagy késedelmesen tesz eleget;

 • megítélése szerint a Páciens nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:

 • nem tartja be az orvosi utasításokat;

 • más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;

 • egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;

 

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben az Infubar Kft. jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és az Infubar Kft. működési rendjét tiszteletben tartani.

 

VI. SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE, DÍJAK ÉS FIZETÉSI MÓDOK 

 

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni. 

Ha Felek között kozmetikai kezelésre a vitamin infúziós szolgáltatásra vagy plasztikai sebészeti konzultáció tárgyában, időpontfoglalás útján szerződéskötésre kerül sor , úgy a Szolgáltatást igénybe vevő 10.000,-F( tízezer) forint előleg átutalásáról gondoskodik a Szolgáltató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11712004-22469645 bankszámlaszámára. 

Amennyiben a Felek között egyéb, esztétikai jellegű kezelésre vonatkozó szerződés jön létre (időpontfoglalás), úgy a Szolgáltatást igénybe vevő 20.000,-Ft (húszezer) forint előleg átutalásáról gondoskodik a Szolgáltató OTP Bank Nyrt.-nél banknál vezetett 11712004-22469645 bankszámlaszámára. 

Az előleg átutalása az időpontfoglalást követően azonnal, de legkésőbb az időpontfoglalást követő napig esedékes. Amennyi a határidő eredménytelenül telik el, úgy az időpontfoglalás – előleg utalásának hiányának -   meghiúsul, törlésre kerül.  

A Szolgáltatást igénybe vevők által megfizetett előleg levonásra kerül a kiválasztott szolgáltatás mindenkori teljes összegéből. Valamennyi, igénybe vehető Szolgáltatás összege a weboldalon érhető el. 

Az Infubar Kft. az előleg megfizetését követően köteles elvégezni a Felek által külön meghatározott kezelést, beavatkozást. 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáción túli szolgáltatások díja, a szolgáltatás nemére, az Ügyfél adottságaira, a kezelés bonyolultságára és megvalósíthatóságára is tekintettel, egyénenként változik, annak pontos összegét az adott orvos vagy a szolgáltatást nyújtó alkalmazott határozza meg. 

Az Infubar Kft.– ellenkező megállapodás hiányában – a Szolgáltatások elvégzését a teljes díj megfizetéséig megtagadhatja.

VII. LEFOGLALT IDŐPONTOK LEMONDÁSA, MÓDOSÍTÁSA 

A Pácienseknek a lefoglalt időpontok lemondására, módosítására a info@infubar.com e-mail címre vagy munkaidőben telefonon van lehetőségük, legkésőbb a lefoglalt időpontot 24 órával megelőzően.

Amennyiben a lemondás közlésére a szolgáltatás igénybevételét megelőző 24 órán belül kerül sor, úgy a Páciens által átutalt előleg összegét (lemondási díj) az Infubar Kft. jogosult megtartani.

VIII. FELELŐSSÉG 

 

Az Infubar Kft. az Ügyfél magatartására visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal. 

Az Infubar az Ügyfél személyes tárgyaiért a szolgáltatás nyújtásának helyszínen  felelősséget nem vállal és nem köteles az Ügyfél a szolgáltatás nyújtásának helyszínén felejtett tulajdonát (pl. kabát, esernyő) megőrizni és az Ügyfélnek eljuttatni. 

Az Infubar Kft. kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet az Infubar Kft.– beleértve a szolgáltatás nyújtása során együttműködő személyzetet is – szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy az Infubar Kft. magatartásával állnak összefüggésben. 

Tekintettel arra, hogy a beavatkozások közismert (a tájékoztatóban felsorolt) kockázatain túl speciális, elsődlegesen esztétikai panaszokat okozó elváltozások, bevérzések, bőrelszíneződések, változó vastagságú hegek, torzulások stb. keletkezhetnek az Ügyfél által kért beavatkozás következtében, az Infubar Kft. ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

Az Infubar Kft. mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de a Páciens tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. 

Tekintettel arra, hogy az esztétikai beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, úgy a Szolgáltató az esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben foglalt kötelezettségeit illetőleg a Szolgáltató nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be.

IX. ADATVÉDELMI SZABÁLYOK, TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

A Szolgálató köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.

A Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv., továbbá az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket az Infubar Kft. „Adatvédelmi Szabályzata” tartalmazza, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Az Infubar Kft. bármely kezeléseire jelentkező ügyfeleink személyes adatait a törvényi előírásnak megfelelően tároljuk, továbbá regisztráláskor ügyfeleink hozzájárulnak az adataik kezeléséhez és azok továbbításához.

 

VII. PANASZOK KEZELÉSE 

Páciens panaszával közvetlenül a Szolgáltatóhoz fordulhat, a panasz kivizsgálásának határideje a Szolgáltató részéről 30 nap. 

Amennyiben a Páciens a panaszkivizsgálás eredményével nem ért egyet és fogyasztónak minősül, egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján illeti meg a panaszok intézése.

Egyebekben Pácienst a Ptk-ban biztosított jogok illetik meg.

 

X. ZÁRÓ RÉSZ, HATÁLYBALÉPÉS 

 

A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet Ügyfél kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. 

Az ÁSZF olyan kiegészítése, amely valamely, korábban még nem nyújtott termék és/vagy szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódik, az ilyen termék és/vagy szolgáltatás bevezetésével azonos időpontban is lehetséges, ilyen esetben a kiegészített ÁSZF a közzététel hatályosul. Ügyfél mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. 

Az ÁSZF és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett - nyilvánosságra hozza az www.infubar.com weboldalán. Módosulás esetén a szolgáltatás további igénybevételével (weboldal használatával) Ügyfél a módosított ÁSZF feltételeket elfogadja.

 A jelen ÁSZF-nek illetőleg az Adatkezelési Szabályzatnak az Ügyféllel való megismertetéséről a Szolgáltató a weboldal útján gondoskodik. 

 

 

Kelt: Budapest, 2021. október 07. 

bottom of page